Gedragscode

Soms gebeuren er in of rond de gymzaal dingen die niet prettig zijn. Denk hierbij aan pesten, misbruik, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze dingen kunnen soms besproken worden met de trainer of leidinggevende van een groep, maar het kan ook voorkomen dat die stap te groot is, omdat het onderwerp gevoelig ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte of wil men de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken. 

Sportvereniging Aagtekerke wil een sportieve en sociaal veilige omgeving bieden. Ongewenst gedrag past daar niet in. Iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en daar over wil praten, kan terecht bij een van de vertrouwenspersonen van SVA. Ook voor vragen of opmerkingen over ongewenst gedrag kun je bij de vertrouwenspersonen terecht. De vertrouwenspersonen zijn er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, leidinggevenden, bestuur, vrijwilligers.

De vertrouwenspersonen voor SVA zijn Anneke Francke en Eugénie Coppoolse-Filius. Hieronder stellen zij zich voor. Daarna staat het stuk ‘Richtlijnen grensoverschrijdend gedrag voor Sportvereniging Aagtekerke’ met daarin de maatregelen die SVA neemt om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

 

De vertrouwenspersonen

Pasfoto A. FranckeMijn naam is Anneke Francke. Ik woon aan de Pekelingseweg hier in Aagtekerke. Ik denk dat ik al lid ben van SVA sinds 1992. Eerst in de vrouwengymgroep, later bij Bewegen voor ouderen en nu doe ik met plezier mee in de groep Pilates. Mij is gevraagd om als Vertrouwenspersoon te gaan fungeren binnen de SVA. Iets waar ik even over na moest denken, maar omdat ik het belangrijk vind dat mensen fijn kunnen sporten in een veilige omgeving, heb ik besloten om op die vraag ‘ja’ te zeggen. Mocht er iets zijn voorgevallen, waarvan je denkt ‘dit zit me niet lekker’ en wil je daarover praten. Dan nodig ik je uit om me te bellen op nummer 0118-582459, of via e-mail: klein-paradijs@zeelandnet.nl contact te zoeken.

Pasfoto E. FiliusMijn naam is Eugénie CoppoolseFilius. Bijna mijn hele leven ben ik woonachtig in Oostkapelle. In het dagelijks leven werk ik bij DELTA. Hier vervul ik eveneens de rol van Vertrouwenspersoon. Op dit moment sport ik helaas niet bij een vereniging. Vroeger deed ik aan voetbal, hier heb ik veel plezier aan beleefd. Bezig zijn met de sport, het teamgevoel en de gezelligheid. Vooral het gevoel wanneer je met jouw team een moeilijke overwinning binnen haalde, dat was geweldig! Ik kan mijzelf van mijn voetbaltijd gelukkig alleen maar mooie dingen herinneren. Zo hoort het ook te zijn voor iedereen! Het is daarom goed dat er aandacht is voor het sporten in een plezierige en veilige omgeving. Daar wil ik van mijn kant graag aan bijdragen. Stuur je mail naar eugeniefilius@yahoo.com.

 

Richtlijnen grensoverschrijdend gedrag

SVA wil zorgen voor een veilige sportomgeving. Daarbij hoort dat we maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we onder andere pesten, misbruik, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie.

 

De maatregelen 

 1. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon
 2. Het screenen van nieuwe leidinggevenden
 3. Het opstellen van gedragsregels voor begeleiders in de sport (leidinggevenden, vrijwilligers, trainers, assistenten)

1. Vertrouwenspersoon (VP)

De VP van SVA is er voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en daar over wil praten. Ook voor vragen of opmerkingen over grensoverschrijdend gedrag kan je bij de VP terecht. De VP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, leidinggevenden, bestuur, enz. De taken van de VP zijn:

 • eerste opvang/aanspreekpunt
 • doorverwijzen naar politie, advocaat of andere hulpverleners

De vertrouwenspersoon mag geen bestuurslid zijn.


2. Screenen van nieuwe leidinggevenden

SVA heeft een aantal mogelijkheden om meer grip te krijgen op nieuwe leidinggevenden:

 • kennismakingsgesprek
 • checken referenties
 • aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie van NOC*NSF

Het aanvragen van een VOG wordt sterk aanbevolen voor begeleiders van jeugdige sporters.


3. Gedragsregels voor begeleiders in de sport

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens de training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover dat in zijn/haar vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigd, is de begeleider verplicht met deze personen of instantie samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in de overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij/zij daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Wanneer een begeleider zich niet houdt aan de gedragsregels, dan moet het bestuur de regels handhaven. Het bestuur zal uitzoeken wat er is voorgevallen door middel van hoor en wederhoor. Mocht het zo zijn dat er sprake is van seksuele intimidatie dan kan dit niet op verenigingsniveau worden afgehandeld.